COMPLEX 14 RESIDENTS IN LEFKADA N4

About This Project

A COMPLEX OF 14 RESIDENTS IN LEFKADA
POSITION: GENI LEFKADA
EMPLOYER: SOTIRIS SOTIRIOU
STUDY: AKKM