COMPLEX 14 RESIDENTS IN LEFKADA N3

About This Project

A COMPLEX OF 14 RESIDENTS IN LEFKADA
POSITION: GENI LEFKADA
EMPLOYER: SOTIRIS SOTIRIOU
STUDY: AKKM